Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019

Dle školského zákona v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:

a)       pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,

b)       přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,

c)       kritéria přijímacího řízení.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo součástí dopisu, kterým je uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován ředitelem školy. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků

Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 


Talentové zkoušky – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

1. kolo konané dne 3. a 4. ledna 2019

obor Užitá malba (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

obor Průmyslový design (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

obor Uměleckořemeslné zpracování skla (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

 

2. kolo konané dne X.3. 2019

obor Užitá malba (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Výsledky přijímacího řízení .pdf)

 


Přijímací řízení – obory středního vzdělání s výučním listem:

1. kolo konané dne X. dubna 2019

obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Výsledky přijímacího řízení .pdf)