EVVO

EVVO = ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

 

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve škole v rámci výuky i mimoškolní činnosti zaměřené na oblast životního prostředí.

EVVO klade důraz na poznávání přírodního i umělého prostředí, v němž člověk žije, na nezbytnost zachování prostředí v co nejlepším stavu pro budoucí generace.

EVVO motivuje žáky k udržitelnému způsobu života.

EVVO rozvíjí kompetence:

  • aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí,
  • hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
  • schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím,
  • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě,
  • uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí),
  • znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
  • uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám,
  • orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
  • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
  • projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

 

Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je zahrnut v dokumentech – ŠVP, dlouhodobý a krátkodobý plán EVVO.

V ŠVP průřezové téma „Člověk a životní prostředí“ prolíná fyzikou, chemií, technologií, českým a anglickým jazykem. Stěžejním předmětem pro EVVO je ekologie.

Krátkodobý a dlouhodobý plán je zpracován koordinátorem EVVO. Plán je otevřeným dokumentem, který je možno doplňovat a měnit dle aktuálních potřeb a získaných zkušeností.


TŘÍDÍŠ? TŘÍDÍM. TŘÍDÍME!!!

Žáci třídy 3. B SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí vyrazili ve středu 23. 5. 2018 na exkurzi do Technických služeb Vsetín. Navštívili třídící linku, kde se seznámili s procesem třídění a recyklace odpadu nebo jeho ukládáním a likvidací.

Žáci mají pro všechny vzkaz: „Buďte šetrní k přírodě a třiďte odpad. Má to mysl!“

Vozáková


PLÁN  EVVO NA ROK 2016/17

Koordinátor:

 

měsíc

činnost

cílová skupina

zodpovídá

ŘÍJEN

proškolení žáků

1. ročník

koordinátor EVVO

 

správné třídění odpadu ve škole

   

 

 

šetření elektrickou energií

   

 

 

označení vypínačů ve třídách

   

 

 

šetření teplem

   

 

 

pravidla správného větrání

   

 

 

tradice sklářství ve Valašském Meziříčí

1. ročník

koordinátor EVVO

 

stálá expozice sklářské výroby v muzeu - zámek Kinských 

   

 

 

 

   

 

 

exkurze Olomouc

4. ročník

třídní učitel

 

kulturní dědictví

   

 

 

světový den duševního zdraví 16. 10.

2. ročník

vyučující ON

 

film, beseda

   

 

 

 

 

 

 

výstava v muzeu - pohled na barvy z různých

   

 

 

vědeckých úhlů

   

 

LISTOPAD

město, ve kterém studuji

1. ročník

vyučující DVK

 

návštěva muzeí a galerií - aktuální výstavy

 

koordinátor EVVO

 

exkurze-naučná stezka v okolí Valašského Meziříčí

   

 

 

omlazení zeleně školních prostor

1. ročník

koordinátor EVVO

 

mezinárodní den prevence životního prostředí

1. ročník

vyučující ON

 

v průběhu válek  a ozbrojených konfliktů 6. 11.

   

 

 

film beseda

   

 

 

exkurze Praha

4. ročník

vyučující DVK

 

kulturní dědictví

   

 

PROSINEC

tradice regionu

1. ročník

třídní učitelé

 

exkurze-Gobelínová manufaktura

 

koordinátor EVVO

 

učebna EVVO

 

koordinátor EVVO

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

LEDEN

výběr vhodných klauzurních prací

všechny

UR

 

 

pro umístění do exteriéru školy

ročníky

 

 

 

součást "Skleněné stezky"

   

 

 

tradice regionu

1. ročník

koordinátor EVVO

 

návštěva firmy TON Bystřice pod Hostýnem

 

vyučující výtvarných

 

historie designu

 

předmětů

ÚNOR

výtvarná soutěž

1., 2., 3. ročník

předseda UR

 

dle aktuálně vyhlášeného tématu OSN

   

 

 

globální problémy světa

1. ročník

vyučující ON, EK

 

výukový program dle aktuální nabídky

 

koordinátor EVVO

 

hvězdárny ve Valašském Meziříčí

   

 

 

zpracování klauzurních témat s environmentální

 

UR

 

 

tematikou pro všechny obory

   

 

BŘEZEN

světový den vody 22. 3.

1. ročník

koordinátor EVVO

 

 

návštěva úpravny pitné vody Jarcová

1. ročník

vyučující CH, TE, M,

 

návštěva ČOV Juřinka

 

AJ, ČJ, F, Pís., ON

 

projektový den VODA

 

výtvarných před.

 

zpracování tématu z různých hledisek v jednotli-

   

 

 

vých předmětech

   

 

 

prezentace, plakáty, obrazy

   

 

 

světový den meteorologie 22. 3.

1. ročník

vyučující EK

 

film, beseda

   

 

DUBEN

mezinárodní den ptactva 1. 4.

1. ročník

vyučující EK

 

světový den zdraví 7. 4.

2. ročník

vyučující ON, TV

 

beseda

   

 

 

mezinárodní den Země 22. 4.

1., 2., 3. ročník

UR

 

 

účast na akci města

   

 

 

týdenní praxe ve firmách

2., 3. ročník

zástupci školy

 

seznámení se s výrobou v regionu

   

 

KVĚTEN

světový den kulturní rozmanitosti 21. 5.

1. ročník

vyučující DVK

 

film, beseda

   

 

 

světový den biologické rozmanitosti 22. 5.

1. ročník

vyučující EK

 

film, beseda

   

 

 

Muzejní noc

1., 2., 3. ročník

všichni vyučující

 

seznámení veřejnosti s činností a prostředím školy

   

 

 

exkurze do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

1. ročník

koordinátor EVVO

 

seznámení žáků s historií regionu

   

 

 

plenér

   

 

 

seznámení žáků s danou oblastí

1., 2., 3. ročník

vyučující CJ

 

ze všech úhlů pohledu

   

 

ČERVEN

světový den životního prostředí 5. 6.

1. ročník

vyučující EK

 

film, beseda

   

 

 

světový den oceánů 8. 6.

1. ročník

vyučující EK

 

film, beseda

   

 

 

mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

1. ročník

vyučující EK

 

film, beseda

   

 

 

výběr vhodných klausurních  a maturitních prací

všechny

UR

 

 

instalace skleněné stezky

ročníky

 

 

 

proškolení všech pedagogů

 

koordinátor EVVO

 

v environmentálním uvažování

   

 

 

využití vhodného projektu

   

 

BĚHEM

ROKU

návštěvy aktuálních výstav a tematických programů

 

 Koordinátor EVVO